Bela Bang und Samuel Fach at Kater Blau

JUN 2016 /// Bela Bang & Samuel Fach b2b all day long..

Einen lieben langen Tag mit Bela Bang und Samuel Fach im Kater..
Recorded @ Kater Blau, Berlin, 18.06.2016.